Tell:0919629986

Tell:0932384557
50 Sản phẩm
474 Lượt xem
6 Online
Đối tượng huấn luyện

Ngày tháng : 2014-02-15 00:00:00

-   Người lao động không thuộc  trong nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 (thông tư 27/2012 ngày 18/10/2013Chi tiết ...

Mục tiêu huấn luyện

Ngày tháng : 2014-02-15 00:00:00

1.Kiến thức

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

- Biết được các yêu cầu về  an toàn lao động vệ sinh lao động tại công trường, phân xưởng, các yêu cầu an toàn lao động vệ sinh lao động vói từng công việc được giao.Chi tiết ...

Tài liệu liên huấn luyện

Ngày tháng : 2014-01-15 00:00:00

Tài liệu huấn luyện được cung cấp theo file đính kèm sau


Chi tiết ...

Tắt Thông Báo [X]