Tell:0919629986

Tell:0932384557
50 Sản phẩm
79391 Lượt xem
6 Online

Mục tiêu huấn luyện

1.Kiến thức

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

- Trình bày được phương pháp xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động và tuyên truyền thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong quần chúng;


- Phân tích được các nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất và các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

2. Kỹ năng

- Lập và phê duyệt được kế hoạch bảo hộ lao động của doanh nghiệp;

- Lập được báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;

- Thực hiện đúng các qui định của Nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được giao quản lý.

Tắt Thông Báo [X]