Tell:0919629986

Tell:0932384557
50 Sản phẩm
473 Lượt xem
6 Online

Mục tiêu huấn luyện

1.Kiến thức

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

- Trình bày được nội dung về công tác quản lý vệ sinh, an toàn lao động;

- Trình bày được các quy định an toàn chung về quản lý, sử dụng các loại phương tiện, thiết bị, vật tư thường sử dụng trong sản xuất;


- Trình bày được phương pháp xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động và tuyên truyền thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong quần chúng;

- Phân tích được các nguy cơ gây mất an toàn trong một số lĩnh vực công việc và biện pháp phòng ngừa.

2. Kỹ năng

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn điện, hóa chất;

- Xây dựng được quy định an toàn trong quản lý, sử dụng các phương tiện, thiết bị cụ thể;

- Thực hiện thành thạo biện pháp an toàn khi làm việc trên cao;

- Thực hiện thành thạo kỹ thuật cứu người bị tai nạn giật điện và các tai nạn thông thường khác.

Tắt Thông Báo [X]