Tell:0919629986

Tell:0932384557
50 Sản phẩm
78024 Lượt xem
6 Online

Mục tiêu huấn luyện

1.Kiến thức

- Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

- Biết được đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại khi làm việc.- Trình bày được kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Nắm được các phương pháp sử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong sản xuất.

2. Kỹ năng

- Sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân, biết cách tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc trong quá trình làm việc.

- Đánh giá các yếu tố nguy hiểm và phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.

Tắt Thông Báo [X]